366-تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری 366-تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری ,      دانلود 366-تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

367- تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی 367- تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی ,      دانلود 367- تحلیل احتمال اندیشانه […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

368- تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) 368- تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) ,      دانلود 368- تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) در دسته بندی فایل های عمران قرار […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

369- تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی 369- تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی ,      دانلود 369- تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

370-مدلسازی امواج تصادفی برخورد كننده به سكوی ثابت دریایی و ارزیابی سكوی ثابت برمبنای تحلیل خطی و غیرخطی استاتیكی در مقابل امواج تصادفی 370-مدلسازی امواج تصادفی برخورد كننده به سكوی ثابت دریایی و ارزیابی سكوی ثابت برمبنای تحلیل خطی و غیرخطی استاتیكی در مقابل امواج تصادفی ,      دانلود 370-مدلسازی امواج تصادفی برخورد كننده به […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

371-كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی 371-كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی ,      دانلود 371-كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی در دسته بندی فایل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

372-مقایسه تحلیلی سه نرم افزار MODULUS6.0، ELMOD5.0 وEVERCALC5.0 در محاسبه معكوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی 372-مقایسه تحلیلی سه نرم افزار MODULUS6.0، ELMOD5.0 وEVERCALC5.0 در محاسبه معكوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی ,      دانلود 372-مقایسه تحلیلی سه نرم افزار MODULUS6.0، ELMOD5.0 وEVERCALC5.0 در محاسبه معكوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی در دسته بندی فایل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

373- برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین 373- برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین ,      دانلود 373- برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی 373- برآورد تحلیلی نشست ناشی […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

374-تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی 374-تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی ,      دانلود 374-تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی 374-تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی : 374-تحلیل […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب

375-تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی 375-تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی ,      دانلود 375-تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی […]

مشاهده کامل و دانلود مطلب